9.11.12

 

 

הרבי מלובביץ מברך את גילה בויום והרב אליהו גבאי לקראת הנסיעה לקברות צדיקים

 

 

 

זה מתנהל בצורה הבאה:

 

 

נכנסים לאתר:

 

www.igrot.org

 

נכנסים לסעיף של לבקש ברכה מהרבי.

 

 

שואלים את השאלה עם שם האימא, ושולחים את השאלה, אחרי שאומרים "יחי אדוננו ורבנו...".

 

זה עובד לי בצורה מדהימה!!!

 

זה כל מדהים אותי מחדש.

 

מתוך מאגר של כ-10 אלף איגרות מגרילים איגרת באופן אקראי וזה ממש יוצא קרוב לנושא השאלה.

 

כי יש איגרות בכל מיני נושאים ותחומים, והנה שאלתי על נסיעה ושימו לב מה התקבל.

 

שימו לב לאיגרות מצד ימין איגרת ארס ומצד שמאל   א'רסא  מכרך ה'.

 

 

בקשה בטיול  לקברות צדיקים שיתקיים בעזרת השם ביום ג' כ"ד אלול תשע"ב.

 

 

http://www.igrot.com/answer.html?volume=5&page=42-43

 

 

איגרת א'רס

 

א'רס

ב"ה, ערב ראש חדש כסלו תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

אל כל אחינו בני ישראל חובבי תורה ומצוה

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

עין בעין הננו רואים את ההצלחה הרוחנית האלקית השורה, ת"ל, על הישיבות "תומכי תמימים - ליובאוויטש, מאז הווסדן, זה ה"ן שנים מלפנים, על ידי כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע וכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע - ועד עתה.

 

הסבר

שימו לב. הרבי מזכיר את חותנו, הריי"ץ, שאותו הוא ירש. הריי"ץ היה אחד מהדמויות ההירואיות והמיוחדות ביותר בשושלת. זה בדיוק הרב אשר ניצל על ידי קנאריס ראש המודיעין הגרמני והוברח לארה"ב מגטו ורשה, ובכך ניצל הוא וכל השושלת מציפורני הנאציים.

בנוסף הייתה לו ספרייה של עשרות אלפי ספרים, שחלק ממנה גם ניצל והוברח לארה"ב.

הרבי מלובביץ, נהג לקחת את מכתבי האנשים אל ציון הקבר של חמו, שם הוא ישב שעות והתפלל אליו וביקש ממנו עצות.

זה בידוק כמו שאנו הולכים לקברות צדיקים, ומבקשים על הציונים של הצדיקים. בחלק מהאיגרות, שהם יותר מבורכות מוזכר הציון וזה בדיוק מרמז על הנסיעה לקברות צדיקים!!!

 

 

הישיבות "תומכי תמימים - ליובאוויטש" הצליחו להעמיד, בעזר השי"ת, אלפי תלמידים, כן ירבו, מופלגי תורה ויראה. חלק גדול מהם כיהנו ומכהנים פאר בתור רבנים, ראשי מתיבתות וראשי ישיבות, שובי"ם וכיו"ב משרות קדש בתוככי קהלות חשובת בישראל, ורוב התלמידים ומחונכי הישיבות תת"ל ככולם עומדים בשורה ראשונה של עבודה ופועל טוב בשדה הרבצת תורה ויראת שמים וחיזוק עניני היהדות בכל מקומות מושבותיהם.

אמנם למרות ההצלחה הרוחנית, הנה המצב החומרי של מרכז הישיבות " תומכי תמימים - ליובאוויטש" בעת הזאת קשה וחמור במאד. החובות עלו למעלה ראש ומזעזעים הם את קיומו של המוסד הענקי הק' הלזה."

ביום ראשון לפרשת וארא אל האבות, עשרים ושנים בחדש טבת תשי"ב הבע"ל תתקיים, אי"ה, החגיגה השנתית של מרכז הישיבות "תומכי תמימים - ליובאוויטש", אשר צריכה לשמש מקור הכנסה חשובה בכדי להסיר את עול החובות מהעבר, ולאפשר קיומן של הישיבות הק' על להבא.

ובזה הנני פונה לכל חובבי ומוקירי תורה ומצווה בקריאה ובקשה, בקשה כפולה ומשולשת, לסייע ולהשתתף בהפעולות להכנת חגיגה שנתית זו, לבוא בהמונים להחגיגה ולהתנדב בעין יפה וביד פתוחה לטובת "מרכז הישיבות - תומכי תמימים-ליובאוויטש", ולתת לו עי"ז את האפשריות להמשיך את עבודתו הק' להעמיד דור ישרים יבורך עוסקים בתורה ובמצות, ביראת שמים טהורה, ובזיכוך המדות על פי תורת החסידות.

ואני תפלה, אשר, במהרה, ממש, נזכה כולנו לקיום ברכת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע במכתבו האחרון להמשתתפים בחגיגת הישיבות "תומכי תמימים - ליובאוויטש", והיא:

יחזק השי"ת את בריאות כולכם ויתן לכולכם פרנסה טובה בהרחבה ונזכה כולנו וב"ב יחיו בהרמת קרן התורה וקרן ישראל סבא ולגאולה קרובה על ידי משיח צדקנו ויוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה, במהרה בימינו, אמן.

בברכת טוב גשמי ורוחני

 

הסבר

 

הוא שוב מזכיר את מורו וחמיו והוא בהחלט מדבר על התוועדות, שזה נסיעה לקברות הצדיקים, והוא מדבר על ברכות לכל אלה אשר ייסעו, ואומר שזה יזכה את כולנו בפרנסה טובה ובבריאות טובה.

 

 

איגרת א'רסא

 

 

הנה האיגרת בשלמותה:

א'רסא

ב"ה, ער"ח כסלו, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

אל רבני ומנהיגי ישראל"

אל ראשי המתיבות וראשי הישיבות

ד' עליהם יחיו.

שלום וברכה!

קרוב יום התשעה עשר בכסלו, יום ג' (לסדר את אחי אנכי מבקש. זח"א קפ"ד, א) שהוכפל בו כי טוב, הוא יום ההילולא רבא של אדמו"ר הרב המגיד ממעזריטש - תלמידו הגדול וממלא מקומו של אדמו"ר הבעש"ט, אשר את מימיהם אנו שותים ולאורם אנו הולכים.

הוא יום גאולת אדמו"ר הזקן ונצחון תורת החסידות - תורת הבעש"ט - אשר בני ישראל יצאו ביד רמה.

ידועה שאלת הבעש"ט למשיח: אימתי אתי מר ותשובת משיח צדקנו: בעת

שיתפרסם למודך ויתגלה בעולם ויפוצו מעינותיך חוצה.

כי זהו הקדמה והכנה לביאת המשיח.

מתוך תשומת לב לחוב הקדוש המוטל על כל ישראל וביחוד על רבני ומנהיגי ישראל ועל ראשי בתי אולפני בכלל, ועל מנהיגי עדת החסידים בפרט, וזכות הגדולה שלהם להפיץ מעינות החסידות, כפי אשר הנחילו אותם לנו מורנו הבעש"ט ואחריו מורנו הרב המגיד ותלמידיהם נשיאי עדת החסידים.

הנני להציע בזה, אשר ביום הבהיר הזה הוא יום י"ט כסלו הבע"ל, ובשבתות שלפניו ושלאחריו - יסדרו מסבות והתועדיות של כל אלה אשר השפעתם עליהם, אשר בהתועדיות אלו יתעוררו בפרט לעבודה בהפצת המעינות - מעינות תורת הבעש"ט, תלמידיו ותלמידי תלמידיו - חוצה, ובכלל לקביעות עתים לתורה, שמירת המצוות בהידור, ואהבת רעים וזיכוך המדות ע"פ תורת החסידות.

וזכות נשיאינו, נשיאי ישראל, יגן עלינו כולנו, להצליח במילוי שליחותינו בעלמא דין.

ועינינו תחזינה בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, בעגלא דידן, אמן.

הדו"ש בלונ"ח"

מנחם שניאורסאהן

 

 

 

להלן האיגרת שוב עם פירושיה

 

ברוקלין, נ.י.

אל רבני ומנהיגי ישראל"

אל ראשי המתיבות וראשי הישיבות

ד' עליהם יחיו.

שלום וברכה!

 

קרוב יום התשעה עשר בכסלו, יום ג' ,

 

הטיול שלנו עומד להתקיים ביום ג' 11.9.12, מאמר זה נכתב ביום ה-9.11 ובמעבר לעשירי ממש סמוך לחצות. לכן יש כאן גם תשעה וגם עשר.)

 

(לסדר את אחי אנכי מבקש. זח"א קפ"ד, א) שהוכפל בו כי טוב, הוא יום ההילולא רבא של אדמו"ר הרב המגיד ממעזריטש

 

(הוא מרמז כאן על היללות והוא נותן כאן את ראשית השושלת שזה מתחיל מהבעל שם טוב, ואחר כך יורשו המגיד ממזריטש, ואחר כך התחילה שושלת חב"ד בת 7 הדורות, עד הרבי מלובביץ. אז הוא מספר כאן על הילולה, ומראה את השורשים ואכן אנו הולכים לבר-יוחאי וכו', שהעמיד דורות של תלמידים...)

 

 תלמידו הגדול וממלא מקומו של אדמו"ר הבעש"ט, אשר את מימיהם אנו שותים ולאורם אנו הולכים.

הוא יום גאולת אדמו"ר הזקן וניצחון תורת החסידות - תורת הבעש"ט - אשר בני ישראל יצאו ביד רמה.

 

ידועה שאלת הבעש"ט למשיח: אימתי אתי מר ותשובת משיח צדקנו: בעת

שיתפרסם למודך ויתגלה בעולם ויפוצו מעינותיך חוצה.

כי זהו הקדמה והכנה לביאת המשיח.

 

הסבר

שאלו את הבעל שם טוב מתי משיח יגיע ואז הוא אמר כאשר יפוצו מעיינותיך החוצה.

יום בריאת העולם, הוא בדיוק יום האור הגדול ביותר בשנה, כי ראש השנה הוא יום בריאת האדם ו-5 ימים קודם זה יום בריאת העולם. לכן כאשר הולכים לקברות צדיקים ביום זה, הרי שאנו מפיצים את  האור ומדובר במיוחד על האור החסידי.

האדמו"ר הזקן, הרש"ז מייסד השושלת של חב"ד נאסר פעמיים, והצטווה לתת דין וחשבון על מהות העיסוק בחסידות, תורה אשר נתפסה אז כמוזרה וכיוצאת דופן וכלא מקובלת.

זה על ידיד הלשנה מצד אנשי הגאון מוילנה המתנגד העיקרי לחסידות. פעמיים נאסר הרש"ז, רבי שניאור זלמן, והובא אל השלטונות הרוסיים, אשר דווקא מאוד כיבדו אותו.

 

תראו איך שאין חדש תחת השמש!

 

החסידות באותה תקופה נאשמה שהיא מעין כת של ניו-אייג' כאשר היא מנסה לשנות מדרך התפילה ולימוד התורה המסורתי. כאשר פנו אלה לשלטונות הרוסיים לאסור את פעילות התנועה החסידית, הם הואשמו שהם מעין כת סתרים נוסח האילומינטי ונוסח הבונים החופשיים. שלטונות רוסיה, אשר רצו להימנע מבעיות אסרו את הרש"ז וחקרו אותו על טיב עיסוקו, והוא הוכיח להם שמדובר על חבורה שהיא בהחלט חלק אינטגרלי מהיהדות. הוא שוחרר כשהניצחון בידו ומאז נחוג חג זה מדי שנה בחסידות חב"ד.

 

החסידות מנסה ליצור קשר מאוד ישיר בין האדם המאמין לבין הבורא.

אין עוד הקב"ה מהות מרוחקת ומזרה אימה, ממנה יש לירוא, אלא זוהי מהות אוהבת ומחבקת, כאשר לכל אחד מאיתנו יש בה חלק.

החסידות מדברת על הנפש האלוהית לעומת הנפש הבהמית שהיא הנפש הארצית.

הנפש האלוהית היא הניצוץ, היא החיבור לחלק הבורא אשר בנו.

וכעת, שימו לב.

בקברות הצדיקים אנו מאמינים שהנה הצדיקים לא עברו מוות רגיל, אלא נפשם היא נפש חיה, נוסח אדם הראשון בגן עדן, כאשר אדם הראשון הוא בעצם המקבילה לנשמת המשיח, שממנה נבענו כולנו.

 

אז הנה שימו לב כיצד הרבי באיגרת זו מדבר על פעילות חסידית, כאשר הרי, כאשר נוסעים לקברות צדיקים, להתחבר לנפש הצדיק, ובכך לנפש העליונה אשר בנו, הרי שמן הסתם באופן טבעי אנו עושים מעשה חסידי!!!

 

 

מתוך תשומת לב לחוב הקדוש המוטל על כל ישראל וביחוד על רבני ומנהיגי ישראל ועל ראשי בתי אולפני בכלל, ועל מנהיגי עדת החסידים בפרט, וזכות הגדולה שלהם להפיץ מעיינות החסידות, כפי אשר הנחילו אותם לנו מורנו הבעש"ט ואחריו מורנו הרב המגיד ותלמידיהם נשיאי עדת החסידים.

הנני להציע בזה, אשר ביום הבהיר הזה הוא יום י"ט כסלו הבע"ל, ובשבתות שלפניו ושלאחריו - יסדרו מסבות והתועדיות של כל אלה אשר השפעתם עליהם, אשר בהתועדיות אלו יתעוררו בפרט לעבודה בהפצת המעינות - מעינות תורת הבעש"ט, תלמידיו ותלמידי תלמידיו - חוצה, ובכלל לקביעות עתים לתורה, שמירת המצוות בהידור, ואהבת רעים וזיכוך המדות ע"פ תורת החסידות.

וזכות נשיאינו, נשיאי ישראל, יגן עלינו כולנו, להצליח במילוי שליחותינו בעלמא דין.

ועינינו תחזינה בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, בעגלא דידן, אמן.

הדו"ש בלונ"ח"

מנחם שניאורסאהן

 

 

 

 

ביום ראשון לפרשת וארא אל האבות, עשרים ושנים בחדש טבת תשי"ב הבע"ל תתקיים, אי"ה, החגיגה השנתית

(ואכן אנו עושים טיול זה פעם בשנה)

 

של מרכז הישיבות "תומכי תמימים - ליובאוויטש", אשר צריכה לשמש מקור הכנסה חשובה בכדי להסיר את עול החובות מהעבר, ולאפשר קיומן של הישיבות הק' על להבא.

ובזה הנני פונה לכל חובבי ומוקירי תורה ומצוה בקריאה ובקשה, בקשה כפולה ומשולשת, לסייע ולהשתתף בהפעולות להכנת חגיגה שנתית זו, לבוא בהמונים להחגיגה ולהתנדב בעין יפה וביד פתוחה לטובת "מרכז הישיבות - תומכי תמימים-ליובאוויטש", ולתת לו עי"ז את האפשריות להמשיך את עבודתו הק' להעמיד דור ישרים יבורך עוסקים בתורה ובמצות, ביראת שמים טהורה, ובזיכוך המדות על פי תורת החסידות.

ואני תפלה, אשר, במהרה, ממש, נזכה כולנו לקיום ברכת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע במכתבו האחרון להמשתתפים בחגיגת הישיבות "תומכי תמימים - ליובאוויטש", והיא:

יחזק השי"ת את בריאות כולכם ויתן לכולכם פרנסה טובה בהרחבה ונזכה כולנו וב"ב יחיו בהרמת קרן התורה וקרן ישראל סבא ולגאולה קרובה על ידי משיח צדקנו ויוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה, במהרה בימינו, אמן.

בברכת טוב גשמי ורוחני

 


 

להלן פרטי הנסיעה, ושם גם תוכלו ללמוד על כל מקום ומקום, ולחזות בסרטים ולקרוא מאמרים מטיולים קודמים

 

 

 

הצטרפו אלינו לנסיעה לקברות צדיקים

 

אנו שמחים להודיע שהנסיעה מתקיימת ונותרו עוד  כ- 15 מקומות, צרו קשר בהקדם.

 

יום בריאת העולם!

 בואו לשיר עימנו את שיר הבריאה

השיר הכללי ושיר הנשמה האישי

של כל מאתנו לקראת השנה החדשה!!!!

בנסיעה מיוחדת לקברות צדיקים לקראת ראש השנה

יום שלישי 11.9.12 ליל הכ"ה באלול התשע"ב

 

יוצאים בשעה 14:00 מרכבת מרכז בתל-אביב, לפני הכניסה  ליד שלמה סיקסט

 

ראש השנה הוא יום חג בריאת האדם, אבל בטרם בריאת האדם נברא העולם, 5 ימים קודם לכן, ועולם ואדם יוצרים שלמות.

לכן בראש השנה אנו חוגגים את חג בריאת האדם, ו-5 ימים קודם את בריאת העולם כלומר בכניסת הכ"ה באלול.

ואנו רוצים לשלב בין השנים. אדם+ עולם + אלוהים.  במיוחד כיום שאנו נכנסים לשנת התשע"ג שהיא:

ה'

תושיענו,

שיחזו

עינינו

גדולתך  (גאולתך)

 

לכן ביום מיוחד זה, ננסה לחזק עצמנו ולבקש את הישועה בכל תחום ותחום בחיינו. זאת משום שביום זה, אור אינסוף פתוח הוא, כי זה יום בריאת האור, ולכן יש ביכולתנו לבורא יש מאין בכל תחום ותחום בחיים שלנו. לכן יכלול מסענו מספר תחנות ובכל תחנה נבקש עבור עם ישראל, אחרים ועצמנו בקשות שונות.

 

 

המסע שלנו לקברות הצדיקים יכלול מספר תחנות:

 

·        קבר ישמעאל כהן גדול בסאג'ור, הכהן אשר זכה להיכנס לקודש הקודשים, ולכן יש במקום זה חיבור לצ'קרה השמינית, שזה לנשמה, לאחדות ולבקשה עבור כל עם ישראל.

·        הקבר של יונתן בן-עוזיאל בעמוקה, שם נתפלל ונבקש זוגיות.

·        הקבר של בניהו בן-יהוידע, שר הצבא, שם נבקש את רוח הלחימה והצלחה במשפטים.

·        הקבר של רבי יהודה בר-עילאי, אשר נחשב לקבר הפרנסה.

·        מערת האידרא רבא, שם תלמידי רבי שמעון בר-יוחאי למדו תורה, ולכן האנרגיות שם חזקות ביותר, וזה יחבר אותנו לתיקשור ולקבלת ידע קוסמי

·        הקבר של רבי שמעון בר-יוחאי- שהוא כותב הזוהר. מקום הומה ככוורת 24 שעות ביממה, ושם מתפללים, לומדים, אוכלים סעודות מצווה וכו'. ביום בריאת העולם הכל שם מואר ומלא בלי דוחק, אנשים אשר מתפללים וקוראים את שירת הבריאה.

 

 

 

הטיול יונחה על ידי גילה בויום, אשר תעביר מסרים מהשטח, כלליים ואישיים.

על ידי מלי דאווי העוסקת בקבלה מעשית, אשר תעביר קטעי לימוד, סיפור ומנהגים הקשורים לכל  מקום ומקום.

על ידי הרב אליהו גבאי אשר יעביר אותנו תהליכי מדיטציה קבלית, כוונות, תפילות, ותקיעת שופר.

 

המחיר 180  ש' בלבד, לנרשמים עד לתאריך  6.9.12 (לנרשמים ברגע האחרון 200 ש') והוא כולל אוטובוס ממוזג, וחומר מצולם לתפילות וכוונות. יש להביא אוכל, שתייה,  בגדים נוחים וצנועים (מותר מכנס ובלי מחשופים ועם שרוול קצר לפחות), נרות, פנסים, שמיכה לישיבה על הרצפה וספר תהילים.

להשתדל לבוא בלבוש לבן!

שימו לב משך הטיול בין 12 ל-14 שעות, היערכו בהתאם.

 

איסופים:

 

יציאה בשעה 14:00 מרכבת מרכז בתל-אביב

איסוף לאורך כביש החוף, אפשרי:

 

הרצליה

צומת נתניה

גבעת אולגה.

 

הגעה לחיפה ועליה של אנשים ליד המנהרה בכניסה לרכבת בת-גלים.

איסוף בצ'ק-פוסט של אנשי הקריות.

 

בחזרה:

חזרה דרך הקריות:

צומת צבר

צומת קרית אתא

צ'ק פוסט

עליה להדר, שם אני ועוד אנשים מחיפה יורדים.

 

נסיעה לתל-אביב לרכבת מרכז עם העצרות על כביש החוף להורדת אנשים.

 

 

 

 

הערה חשובה:

 

בשנתיים האחרונות יצא יום בריאת העולם בשבת ולכן לא קוים טיול זה. כתוצאה מכף נוצר ביקוש רב, ועוד בטרם פורסם אירוע זה כבר יש כ-15 נרשמים!!

מספר המקומות באוטובוס הוא 50!

לכן שריינו מקום בהקדם!

 

 

 

אנו מקיימים מסורת מפוארת של טיולים כבר משנת 2004, ולכן לפניכם חומר לצפיה ולקריאה:

 

מאמר בסיסי משנת 2004: http://www.oryada.com/kivrot.htm

 מאמר בפורטל עסקים:  http://www.mysticism.lasakim.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=26713

הנה לכם תיקשורים חיים שלי: http://flix.tapuz.co.il/v/WebPages/Player2.aspx?m=2492362

סרטון ססגוני מ-2007- http://flix.tapuz.co.il/v/WebPages/Player2.aspx?m=1387155

יום בריאת העולם 2005 שם גילה תיקשרה שירים: http://www.oryada.com/olam.htm

מסלולים וטיולים שונים שנעשו בעבר: http://www.oryada.com/model-kivrot.htm

טיול בריאת העולם 2006- http://www.oryada.com/olam-06.htm

 

 

 

 

חומר לקריאה על המקומות בהם נבקר:

 

רבי ישמעאל כהן גדול:  http://www.mytzadik.com/index.asp?lid=6&page=tzadik&kid=350

יונתן בן-עוזיאל: http://www.mytzadik.com/index.asp?lid=6&page=tzadik&kid=842

בניהו בן-יהוידע: http://www.mytzadik.com/index.asp?lid=6&page=tzadik&kid=161

רבי יהודה בר-עילאי: http://www.sgulot-kabbalah.com/Departments/Graves/L2_Graves.asp?Category=292

מערת האידרא רבא: http://www.oryada.com/olam-06.htm

רבי שמעון בר-יוחאי: http://www.mytzadik.com/index.asp?lid=6&page=tzadik&kid=76

 

 

 

 

לפרטים והרשמה: 

 

גילה בויום- 050-5625759   וגם 054-2337167

מלי דאווי:  052-6745317

 

 

 

 

מאמרים ומסרים מהרבי מלובביץ לקריאה

 

 

 

על העבודה שלי עם הרבי מלובביץ עם כל הלבטים והתשובות

 

www.oryada.com/for-therabi.htm

 

כיצד הכל התחיל: www.oryada.com/the-rabi.htm

 

 

מסרים ממפגש בחיפה שהיה ביום ההולדת העברי של גילה: http://www.oryada.com/rabi-messer3.htm

 

קראו מסר מיום ההולת ממוצ"ש 7.7-  www.oryada.com/rabi-messer4.htm

 

 

דיווח על ערב מ-20.6

 

 

http://cafe.themarker.com/post/2658763/